X
تبلیغات
علوم اجتماعی واقتصاد - پاسخ هماهنگ فعالیت های کتاب جدیدالتالیف جامعه شناسی دو

بسمه تعالی

پاسخ هماهنگ فعالیت های کتاب جدیدالتالیف جامعه شناسی دو

پاسخ فعالیت های درس یک:

1- کامل کنید :ص9

درون جهان اجتماعی

بیرون جهان اجتماعی

پدیده های مبهم ومشکوک ؟

خانواده،احترام به قانون،دولت،عدالت،مدرسه،

صلح،امنیت،خویشاوندی،حزب،کارمند،مسجد،خیابان

فلزات،کارخانه،بیابان،اتوبوس، هواپیما

زلزله،ستارگان،رودخانه،کوهها، آب،خورشید،روح،شیطان

2- گفت وگوکنید :ص11

الف: قنات پدیده جهان طبیعی است که برای انتقال آب ازیک منطقه به منطقه ی دیگرمورداستفاده قرارمی گیردودارای ابعاداجتماعی مختلفی نظیرسهمیه بندی آب درکشاورزی،امنیت آب رسانی،عمران وآبادانی وقوانین دیگری که وجود دارد،ارتباط تنگاتنگی بازندگی اجتماعی پیدامی کندکه می توان آن رادردرون جهان اجتماعی قرارداد.

ب: پدیده های ستون سوم پدیده های طبیعی وماوراءطبیعی هستندولی به واسطه ارتباطشان بازندگی اجتماعی انسان جزءجهان اجتماعی محسوب می شوند.

3- تأمل کنید:ص12

الف)پدیده های طبیعی«ستون دوم»که بیرون از جهان اجتماعی قراردارندولی به واسطه ی ارتباطشان بازندگی اجتماعی انسان هاجزءجهان اجتماعی محسوب می شوند.

ب)بلی،چون بررفتاروزندگی انسان به نوعی تأثیرمی گذارند.مانندعبرت گرفتن ازسرگذشت پیشینیان

پاسخ فعالیت های درس دوم:

4- تأمل کنید:ص 15

ردیف

عناصرواجزاء

رابطه

1

معلم

تدریس می کند

2

دانش آموز

درس رافرامی گیرد.

3

کتاب

محتوای درس رامشخص می کند.

4

نماینده کلاس

ایجادنظم درکلاس قبل ازورود معلم

5

تخته سیاه یاوایت برد

ابزارکمک آموزشی

 

5- مقایسه کنید :ص 17

ورزشگاه

جامعه

خانواده

مجموعه اجزاءوعناصرورزشگاه

جهان اجتماعی

زن وشوهر،پدرومادروفرزند

ساختارورزشگاه

ساختاراجتماعی

روابط همسری،فرزندی

ساختمان ورزشگاه

نظام اجتماعی

نظام خانواده

 

6- گفت وگوکنید:ص 19

1) خانواده: زن وشوهر،پدرومادر،فرزند،خواهروبرادر،درخانواده پدربه عنوان سرپرست قدرت واحترام بیشتری برخورداراست درعین حال نیازهای مادی سایراعضاءرابرآورده می سازدودرتربیت فرزندان به مادرکمک می کند.مادرمدیرداخلی خانواده ودرامورخانه داری فعال است .نیازهای عاطفی اعضاءرابرآورده می سازدودرسایراموربه شوهرکمک می کند.

2)بین نهادهای مختلف جامعه نظیرخانواده،اقتصاد،سیاست وآموزش روابط معینی وجود داردکه درکتاب مطالعات اجتماعی بررسی شدمثلاًآموزش وپرورش نگرش مثبت یامنفی نسبت به نظام سیاسی ایجاد می کندونظام سیاسی قوانین مربوط به آموزش وپرورش راتصویب واجراوبرکارآن نظارت می نمایددرباره اقتصاد وخانواده نیزبه همچنین.

پاسخ فعالیت های درس سوم:

7- بیاندیشید: ص 22

ازروی نحوه پوشش افراد،چگونگی انجام فرایض دینی،سبک معماری(جهت دستشوی هادرساختمان هایانحوه قرارگرفتن قبرهادرقبرستان)نوع غذا،حمل ونقل عمومی،وجودمساجدوتکایاوحسینه ها،نحوه تعامل وگفتگو(سلام کردن)

8- گفت وگوکنید: ص 25

گروه های شیطان پرستی یاعرفان های کاذب،چون باارزش های عمومی جامعه ناسازگاراست ومصادیق این خرده فرهنگ درتعارض وعنادجدی بامصادیق فرهنگ عمومی جامعه (فرهنگ اسلامی) است.

9- تأمل کنید :ص 26

بله، به عنوان مثال نهاد اقتصادی هزینه های لازم رابرای فعالیت های فرهنگی تأمین می کندویانهادسیاسی ضمن تبین قوانین واجرای آن هانهادفرهنگی راحمایت می کند.

پاسخ فعالیت های درس چهارم:

10- تمرین کنید: ص 30

فرهنگ آرمانی

بیرون فرهنگ واقعی

درون فرهنگ واقعی

ناپسندبودن اسراف وتبذیر

استکبارستیزی

ناپسندبودن دروغ

احترام به پدرومادر

وجدان کاری

زیارت اهل قبور

مسئولیت پذیری

ایثار ،عبادت نظیرروزه ونماز

 

راه کارهای تحقق آرمان هایی که درفرهنگ واقعی حضورندارند:

1)برنامه ریزان فرهنگی جامعه ازطریق نهادهای فرهنگی وباتعلیم وتربیت لازم امکان ورود عناصرفرهنگ آرمانی به عرصه فرهنگ واقعی رافراهم کنند.

2)ارائه ومعرفی الگوهای عینی ودردسترس که عناصرفرهنگ آرمانی رابه فرهنگ واقعی درعرصه زندگی خانوادگی وشغلی خودواردکرده اند.

3)ازطریق اجرای اصل امربه معروف ونهی ازمنکربه منظوردرگیرکردن همه آحادجامعه درراستای وارد کردن فرهنگ آرمانی به عرصه ی فرهنگ واقعی.

ارائه راه کارهای پشنهادی برای ارتقای فرهنگ واقعی ونزدیک شدن به فرهنگ آرمانی:

1)بااستفاده ازنهادهای فرهنگی(رسانه های جمعی)وافرادخبره ومتخصص به تشریح وتبیین فرهنگ آرمانی به معرفی آن هابه مردم بپردازد.

2)ازطریق فیلم هاوسریال ها،افراد رابرای ورود عناصرفرهنگ آرمانی به واقعی آماده کنند.

3)اززیاده خواهی  وتوقعات بیش ازحدتوان افرادخوداری شود.

4)به نیازهاوتفاوت های اقشارجامعه توجه شود.

5)به مقتضیات زمان ومکان درنحوه ورودعناصرلازم از فرهنگ آرمانی وواقعی توجه شود.

11- نمونه بیاورید: ص 33

عناصرفرهنگ حق

وفای به عهد

راستگویی

عدالت خواهی

احترام به مالکیت خصوصی

کمک به ناتوان

دفاع ازمظلوم

12- شناسایی کنید:ص 35

عناصرفرهنگ

فرهنگ آرمانی

فرهنگ واقعی

تکاثر(مال اندوزی)

تکاثر(مال اندوزی)

قبیله گرایی(قومیت گرایی)

قبیله گرایی(قومیت گرایی)

قدرت طلبی

قدرت طلبی

تجمل گرایی

تجمل گرایی

رباخواری،پارتی بازی واختلاس

رباخواری،پارتی بازی واختلاس


+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم مهر 1390ساعت 7:7  توسط بهمن باقرپوردبیرعلوم اجتماعی  |